• 10,0 

  امگشت جنوبی

  خوراک امگشت یکی از غذاهای محلی خوزستان است. این غذا را عرب زبان های خوزستان با ماهی نمک سود شده تهیه می کنند. حداقل سفارش ۵ پرس  

 • 9,0 

  خوراک ماهی گریل شده

  خوراک ماهی گریل از فیله ماهی Zeebrasems – Dorade پیا تهیه میشود .این ماهی ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود . حداقل سفارش ۲ پرس  

 • 10,0 

  قلیه ماهی جنوب

  ماهی خوراک قلیه ماهی جنوبی ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود . حداقل سفارش ۵ پرس  

 • 10,0 

  میگو پلو

  میگو پلو از بهترین میگو هلند  تهیه میشود .این نوع میگو ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود . حداقل سفارش ۵ پرس  

 • 12,0 

  میگو سس

  میگو سس از بهترین میگو هلند  تهیه میشود .این نوع میگو ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود . حداقل سفارش ۵ پرس  

× ⠀ سفارش مستقیم، WhatsApp